Thursday, October 21, 2010

بررسی و نقشه برداری ساختمان مکتب و بند آب توسط تیم بازسازی ولایتی غزنی در دامنه کوه

۱۴ اوکتوبر، تیم بازسازی ولایتی غزنی از قریه کوهستانی به اسم پتو در ولسوالی جاغوری، ولایت غزنی، افغانستان بخاطر بررسی محل اعمار مکتب و یک موقعیت مناسب برای یک بند آب جدید دیدن نمود.

تیم متذکرهمراه با پولیس ملی افغان با موترهای کرائی بالای سرکهای ناهموارو خامه به دو ساعت به قریه دورافتاده جایکه یک قراردادی افغان مشغول اعمار ساختمان مکتب برای سال آینده بود رفتند.

اهالی قریه پتو در دیدارگذشته از قریه پیشنهادات خود را برای انجیلا سیسلو متخصص تعلیم وتربیه تیم بازسازی ولایتی غزنی از پولند معرفی و تسلیم نموده اند.

انجیلا از نخستین دیدار خود یادآورشده گفت که اینجا فقط خیمه بود.

انجیلا به دفتر انجنیری تیم بازسازی ولایتی تمام پیشنهادات را نشانداده و چیزهای را که دیده بود تشریح نمود، و تیم بازسازی ولایتی گفت آنها میتوانند پروژه را شروع کنند.
هنگامیکه اجنیرها به تاریخ ۱۴ اوکتوبر از محل دیدن مینمودن، متوجه زمین شدن که توسط دینامیت و تباشیر هموار و خط اندازی شده بود تا موقعیت اصلی مکتب آینده ۱٢صنفه رانشان بدهد.

اکنون ٢۰۰ شاگرد ذکور و اناث در وقتهای جداگانه دریک مکان و در دامنه تپه مصروف آموزش هستند.

همچنان تیم بازسازی ولایتی پی برد که ٢۰ روز کار تهداب تکمیل شده و آماده سنگکاری و خشتکاری میباشد.

بل اندرسن یک انجنیر فنی از گروه انجنیری اردوی ایالات متحده امریکا گفت که ما بسیار دیر شروع به کارکردیم، امیدوارهستیم تا آنها کاراساسی ساختمان را پیش ازآمدن زمستان تکمیل کنند و بعداً بخش بعدی ساختمان را در ما مارچ شروع و تکمیل کنند.

مکتب متذکره یک پیشنهاد اضافه برای زمین فوتبال دارد.

آقای اندرسن گفت: یک نقشه مکتب عادی زمین فوتبال ندارد مگر از ما خواسته شده است.
وی اضافه نموده گفت که فقط کمی زمین هموار برای اطفال که بتوانند با توپ فوتبال بازی کنند ارزش بسیار دارد.
هم اکنون تمام زمینهای همواردر اینجای کوهستانی استفاده شده است.

بعد از بررسی اعمار مکتب، تیم از دریای نزدیک جایکه یک بندآب قدیمی که شکسته و ریز ریز شده و قابل استفاده دیگر نیست دیدن نمود.
مردم محل گفت که آب دریا سال گذشته تا ٢ متر بالا آمد.

لومری بریدمن قوای بحری ایالات متحده امریکا و رئیس آینده بخش انجنیری تیم بازسازی ولایتی غزنی مایک سرنسکا گفت: که این بندآب برای نگهداری آب برف و برای زراعت استفاده میشود.
در انجا آب بصورت تیز و دوامدار وجود ندارد که بند برق آبی اعمار شود.
بطرف چپ آقای بل اندرسن یک انجنیر فنی از گروه انجنیری اردوی ایالات متحده امریکا و بطرف راست لومری بریدمن قوای بحری ایالات متحده امریکا و رئیس آینده بخش انجنیری تیم بازسازی ولایتی غزنی مایک سرنسکا، ۱۴ اوکتوبر، بالای خطهای سفید تباشیری که طرح و نقشه اعمارمکتب جدید را در جاغوری قریه پتو نشان میدهد ایستاده اند. مکتب متذکره برای ٢۰۰ شاگرد اناث و ذکور با زمین فوتبال که در یک بخش از پیشنهاد است خواهد بود.
۱۴اوکتوبر، کارگران قراردادی افغان مصروف سنگ شکنی برای مکتب جدید در ولسوالی جاغوری قریه پتو هستند.
هزینه اعمارمکتب توسط تیم بازسازی ولایتی غزنی داده شده و تیم انجنیری قصد دارد تا در سال ٢۰۱۱ کار اعمار مکتب را تکمیل کند.

۱۴ اوکتوبر، یک مامور پولیس ملی افغان مصروف نشان دادن یک بندآب برای ترجمان تیم بازسازی ولایتی غزنی در ولسوالی جاغوری نزدیک قریه پتو میباشد.
پولیس ملی افغان تیم بازسازی ولایتی غزنی را در مناطق کوهستانی ولسوالی جاغوری همراهی کرده تا بتوانند پروژه ها را از نزدیک دیدن و بررسی کنند.
دریای متذکره که اکنون خشک شده است، هنگام آب شدن برف از کوه ها آب دریا به ٢ متر میرسد.
تیم بازسازی ولایتی غزنی محل را بررسی و ارزیابی کردن تا بیبینند که قادر به بازسازی بندآب برای زراعت هستند یا نه.

No comments:

Post a Comment